Menu
A+ A A-

SLIMME Varkens (2014-2017)

In de eerste helft van 2014 hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een systeem met luchtpulsen en sproeien om het mest- en liggedrag van varkens te sturen. Door de varkens zo te sturen dat ze op de roosters mesten en op de dichte vloer gaan liggen, blijven de hokken schoner en is de ammoniakemissie lager. Daarnaast zorgt het sproeien voor verdunning van de mest en het (gedeeltelijk) wegspoelen van de urine op de roosters. Ook kan het sproeien een oplossing zijn voor varkens die last hebben van hittestress. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het gedrag van de varkens, met de systemen, binnen 24 uur te sturen was. Daarnaast ging de emissie omlaag en bleven de hokken beduidend schoner. Na aanleiding van berekeningen is de verwachting dat dit systeem een reductie geeft van 0,57kg NH3 per dierplaats (23%). Het nadeel was echter dat het sproeisysteem te veel water verbruikte, waardoor het mestvolume te veel toenam. 

Als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek is er in 2015 op VIC Sterksel een optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is het probleem van het grote waterverbruik opgelost, waardoor we ongeveer de helft van ons maximaal gestelde waterverbruik gebruiken. Door het plaatsen van sproeiers met ingebouwde terugslagklep, kan het water niet meer terug de leiding in lopen na het sproeien en kan de sproeier niet meer nadruppellen. Daarnaast is er alleen gesproeid volgens een vast schema (tussen 8.00 en 20.00uur), dat opgesteld is op basis van het mest- en urineergedrag van de varkens.
Het onderzoek naar de luchtpulsen kende op Sterksel veel problemen, waardoor het systeem nog niet optimaal werkte aan het eind van het onderzoek. Om het systeem toch te optimaliseren is alleen het luchtpulsensysteem ingebouwd bij een varkenshouder. Hier kwamen we er al snel achter dat het systeem met sensoren niet werkt, omdat er namelijk altijd wel iets van beweging is. Een varken beweegt met z'n oor of een het ene varken duwt een ander varken weg. Om dit probleem op te lossen is er besloten om te gaan luchtpulsen op een tijdschema. Dit schema kan geïntensiveerd worden indien nodig of juist minder zwaar gezet worden. Daarnaast hebben we een beetje water toegevoegd aan de pulsen, om het nog iets "vervelender" te maken voor de varkens. Het systeem is bij de varkenshouder ingebouwd in 4 hokken waar hij al jaren problemen had met lig- en mestgedrag en waarvan 1 hok nog nooit droog was geweest. Na het aanpassen van het systeem naar pulsen op tijdschema, was dat ene hok binnen 24 uur droog en vertoonden de varkens (zware varkens die afgeleverd moesten worden) goed liggedrag. Ook tijdens de nieuwe ronde zijn de hokken schoon en droog gebleven en vertoonden de varkens goed liggedrag.  

In de tweede helft van 2016 zijn de systemen ingebouwd en geoptimaliseerd op twee praktijkbedrijven en in 2017 zijn hier metingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de invloed van de systemen op onder andere ammoniak, fijn stof, enz. Op dit moment zijn de metingen halverwege en lijken de resultaten ten op zichte van traditionele afdelingen erg positief. De eerste metingen geven aan dat de emissies omlaag gaan en dat de technische resultaten, zoals groei en voerderconversie verbeteren wanneer de systemen worden toegepast. In de tweede helft van 2017 worden er op beide bedrijven nog 3 metingen uitgevoerd, waarna de resultaten verder geanalyseerd worden en er definitief bepaald kan worden wat de invloed is van het watersproei- en luchtpulsensysteem. 

< Terug