Menu
A+ A A-

Varkens zonder Mestlucht (2014-2016)

Uit onderzoek is gebleken dat er in de verse mest uit een mestpan met frequente mestafvoer bijna 4 keer zo veel biogas zit dan in mest van 120 dagen oud uit een traditionele kelder! Bij een mestpan is er minder fermentatie dan in een traditionele mestkelder. Daarnaast geven mestpannen ook minder NH3-uitstoot en minder uitstoot van andere gassen. Klik hier voor het verslag van dit onderzoek. 
Om dit te bereiken moet een frequente mestafvoer wel mogelijk zijn. In 2013 is hier onderzoek naar gedaan op VIC Sterksel. Uit dit onderzoek bleek dat bij ondiepe mestpannen, in een kanaal van 2000mm breed, een goede afvoer van mest mogelijk is binnen 3 dagen. Er is tijdens het onderzoek ook gekeken naar de verschillen bij composietroosters en betonroosters. Klik hier voor het verslag van dit onderzoek.

Om de mest sneller de stal uit te krijgen hebben we vanaf eind 2014 t/m mei 2016 het project "Varkens zonder Mestlucht" uitgevoerd. Dit was een 1,5-jarig project waarbij we een aantal nieuwe innovaties wilden ontwikkelen en een aantal recente innovaties verder wilden optimaliseren. Alle innovaties waren er op gericht om de mest sneller uit de stal te verwijderen en dus de ammoniakemissie vanuit de put te verlagen/minimaliseren.

De eerste innovatie is het toepassen van super hydrofobe coating (nanotechnologie) op de mestpannen, roosters en hokafscheiding. Deze coating zorgt voor een klein contactoppervlak, waardoor vloeistoffen e.d. van het oppervlak "afspringen". Dit betekent dat bijvoorbeeld mest niet aankoekt en sneller af te voeren is. Wanneer de hokken schoner blijven, blijven ook de varkens schoner. Dit zorgt weer voor een reductie van stofvorming. 
De vraag is of dat deze coating alleen voldoende is om de mest zo snel mogelijk af te voeren. Eventueel kan dit IMG 2087 Mediumgecombineerd worden met een mestschuif of spiraal-/vijzelsysteem. Met de mestschuif wilden we de mest naar het afvoerpunt in de mestgoot duwen, waarbij de mest niet allemaal in één keer afgevoerd hoefde te worden. De schuif kon meerdere keren op en neer gaan. Hierdoor blijft de mest rustig in beweging, waardoor de mest niet kan gaan aankoeken/indrogen. In 2015 is het principe met de mestschuif getest en ingebouwd in een vleesvarkensafdeling. Uit de observaties en ervaringen bleek dat het systeem werkt, maar dat de kosten voor het onderhouden en de service van het systeem erg hoog zijn door de locatie van de schuif onder het rooster. 
Het vijzel-/spiraalsysteem zorgt er voor dat de mest gemixt blijft in de put en daardoor niet kan gaan aankoeken. Daarnaast zorgt het systeem er voor dat de mest regelmatig afgevoerd kan worden. Uit de onderzoeken blijkt dat het systeem werkt, maar er kan ook geconludeerd worden dat de systemen erg kwetsbaar zijn voor slijtage en storingen. Gezien de plaats van het systeem onder het rooster, worden onderhouds- en servicekosten zo hoog dat ze niet opwegen tegen de opbrengsten. Daarom hebben we dan ook besloten om onderzoek te doen naar soortgelijke systemen die minder gevoelig zijn en makkelijker zijn te onderhouden.  

In de jaren voor dit project hadden we al 2 andere manieren ontwikkeld om de ammoniakemissie in de put te verkleinen en de mest snel uit de stal te krijgen, namelijk de mestgoot met koeling en het vacuüm+ afvoersysteem. Deze systemen wilden we tijdens dit project verder onderzoeken en optimaliseren. Uit het onderzoek naar de mestbak met koeling bleek dat de temperatuur bovenin de mestbak veel hoger is dan onderin de bak. Onderin de bak kon de temperatuur naar 14°C gebracht worden, maar bovenin kregen we het niet lager dan 20°C. Het nog verder naar beneden brengen van de temperatuur kost te veel energie in verhouding met de opbrengsten. Vandaar dat we ook besloten hebben om hier niet verder mee te gaan en ons te richten op het nog sneller uit de stal krijgen van de mest.

Het vacuümafvoersysteem is ingebouwd bij een varkensbedrijf en bij een rundveebedrijf is een proefopstelling geplaatst. Op het rundveebedrijf zijn diverse testen gedaan met verschillende soorten mest en deze waren veelbelovend. Om het systeem verder te ontwikkelen is er een MIT-aanvraag gedaan en toegekend. Eind 2016 zijn we met het nieuwe project gestart en tijdens dit project willen we het vacuümsysteem in een stal inbouwen om daar te testen op grotere schaal

< Terug